اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و تدارک 150000 لیتر تیل پطرول و 200000 لیتر تیل دیزل مورد ضرورت وزارت مالیه

تاریخ نشر: Jan 02, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 09, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 150000 لیتر تیل پطرول و 200000 لیتر تیل دیزل مورد ضرورت وزارت مالیه دارای نمبر قراردادMOF/97/NCB/129  را با  شرکت فضل الحق قرغه ئی لمتد  دارنده جواز نمبر 11490-0101 به قیمت مجموعی مبلغ 19660000  نوزده ملیون و ششصد و شصت هزار افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس:وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان–ریاست تدارکات،آمریت تدارکات منزل دوم.