پروژه تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت ترینینگ روم سیگتاس ریاست سیستم عواید

تاریخ نشر: Jan 05, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 26, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت ترینینگ روم سیگتاس ریاست سیستم عواید،  وزارت مالیه که به روش باز ملی صورت میگیرد،  اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه فلش میموری از آدرس ذیل بعد ازنشر اعلان الی آخـــرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها (06 دلو1397)  میباشد، مطابق شرایط شرطنامه،  قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء میگردد بدست آرند .

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود و تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه میباشد .

تضمین آفرمبلغ  200000-دوصد هزار افغانی بوده وصرف تضمین بانکی قابل قبول  میباشد .

آدرس : وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات،آمریت تدارکات، مشاوریت تدارکات منزل دوم اداری.

شماره تماس دفتر: 0202100389  

ایمیل آدرس: Naseer.piu@gmail.com