تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی ریاست رادیو تلوزیون ملی ریاست عواید غیر مالیاتی

تاریخ نشر: Jan 06, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 27, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروژه داوطلبی(تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی ریاست رادیو تلوزیون ملی ریاست عواید غیر مالیاتی) دارای نمبر MOF/97/NCB/046 rebid که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعهء فلش مموری از آدرس ذیل بدست آرند.

آدرس:وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان–ریاست تدارکات،آمریت تدارکات منزل دوم.

شماره تماس دفتر: 0202106772    

 آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه میباشد .