پروژه ترمیمات ایرکندیشن های ریاست های خارج از تعمیر مرکزی وزارت از طریق قرارداد چارچوبی

تاریخ نشر: Jan 07, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 28, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات ایرکندیشن های ریاست های خارج از تعمیر مرکزی وزارت مالیه به اساس قرارداد چارچوبی به روش باز ملی دارای نمبر تشخیصیه (MOF/97/NCB/121)اشتراک نموده و آفر های سربسته شان را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعداز نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ارایه نمایند. شرطنامه را از طریق فلش و یا میموری از بخش مشاوریت تدارکات وزارت مالیه بدست آورده  و تسلیمی آفرها الی تاریخ 8 دلو 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد.

یادداشت: جلسه قبل از داوطلبی روز دو شنبه بتاریخ اول دلو 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر(وقت محلی کابل) در وزارت مالیه – ریاست تدارکات – مشاوریت تدارکات برگزار میگردد.

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود و تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه میباشد.

تضمین آفرمبلغ  100,000- یکصد هزار افغانی بوده وصرف تضمین بانکی قابل قبول میباشد.

آدرس : وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات،آمریت تدارکات، مشاوریت تدارکات منزل دوم اداری.

شماره تماس دفتر: 0202100389