تدارک خدمات کرایه گیری دو عراده واسطه کرولا برای ریاست عواید غیر مالیاتی وزارت مالیه

تاریخ نشر: Jan 08, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 28, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه تدارک خدمات کرایه گیری دو عراده واسطه کرولا  برای ریاست عواید غیر مالیاتی وزارت مالیه که به روش باز ملی صورت میگیرد،  اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه فلش مموری از آدرس ذیل بعد ازنشر اعلان الی آخـــرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها (/09دلو1397)  میباشد، مطابق شرایط شرطنامه،  قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء میگردد بدست آرند .

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود و تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه میباشد .

تضمین آفرمبلغ  30000- سی هزار افغانی بوده وصرف تضمین بانکی قابل قبول  میباشد .

آدرس : وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات،آمریت تدارکات، شعبه مشاوریت تدارکات منزل دوم اداری.

شماره تماس دفتر: 0202100389