اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک موبل و فرنیچر ضروریات ریاست های وزارت مالیه

تاریخ نشر: Jan 15, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 23, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه تهیه و تدارک موبل و فرنیچر ضروریات ریاست های، وزارت مالیه دارای شماره داوطلبی FPIP/FSP/GO-002  را با شرکت های فیصل بزنس فرنیچر و ذبیح الله افغان اروپا لمتید تحت موافقتنامه (JV) به قیمت مجموعی 17،489،700 (هفده میلیون چهار صد و هشتاد و نه هزار و هفتصد)  افغانی  عقد قراردادنماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشندمی توانداعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات ، کابل ارائه نماید .

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهدشد.

آدرس : وزارت مالیه  چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات،آمریت تدارکات، مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری.