پروژه ایجاد سیستم اخذ شکایات (Complaint Hotline for ACD) برای ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه

تاریخ نشر: Jan 15, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 16, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه(پروژه ایجاد سیستم اخذ شکایات (Complaint Hotline for ACD) برای ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه) دارای نمبر fpip/fsp/acd/go-152  که به روش باز ملی صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان انگلیسی ذریعهء فلش مموری از آدرس ذیل بعد ازنشر اعلان الی 16 فبروری 2019 که به 27 دلو مطابقت میکند  و آخـــرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل بانک جهانی اجــراء میگردد بدست آرند.

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود, تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه میباشد .

تضمین آفر مبلغ 160,000 یکصدو شصت هزار  - افغانی بوده وصرف تضمین بانکی قابل قبول  میباشد .

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان –آمریت تدارکات, منزل دوم.

شماره تماس دفتر 0202924046