دریافت مستهلک (فروشنده) گاز LPG مساعدت شده از طرف کشور جاپان

تاریخ نشر: Jan 16, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 04, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی دریافت مستهلک (فروشنده) گاز LPG مساعدت شده از طرف کشور جاپان برای سال های 2014 و 2015 که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان انگلیسی ذریعهء فلش مموری از آدرس ذیل بدست آرند.

آدرس:وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان–ریاست تدارکات،آمریت تدارکات منزل دوم.

شماره تماس دفتر: 0202924050    

 تضمین آفرمبلغ800،000 US$- هشتصد هزار دالر امریکایی بشکل تضمین بانکی میباشد.

 آخرین مهلت تسلیمی آفر 4 فبروری 2019 ساعت 2:00 بعد از ظهر میباشد. متعاقباً مجلس آفر گشایی دائر میگردد.