اعمار یک باب هنگر در پارک A ، ترمیمات اساسی هنگر موجوده و ساخت پارتیشن و سایر ملحوظات در منزل اول دیتا سنتر تعمیر مرکزی وزارت مالیه دارای شماره داوطلبی (MOF/98/NCB/024)

تاریخ نشر: Jan 16, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 06, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در  پروسه داوطلبی اعمار یک باب هنگر در پارک A ، ترمیمات اساسی هنگر موجوده و ساخت پارتیشن و سایر ملحوظات در منزل اول دیتا سنتر تعمیر مرکزی وزارت مالیه به اساس قرارداد قیمت فی واحد به روش باز ملی دارای نمبر تشخیصیه (MOF/98/NCB/024) اشتراک نموده و آفر های سربسته شان را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعداز نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ارایه نمایند. شرطنامه را از طریق فلش و یا میموری از بخش مشاوریت تدارکات وزارت مالیه بدست آورده  و تسلیمی آفرها الی تاریخ 17 دلو 1397 ساعت 10:00  قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد و تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه میباشد.

تضمین آفرمبلغ  100,000- یکصد هزار افغانی بوده وصرف تضمین بانکی قابل قبول میباشد.

آدرس : وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات،آمریت تدارکات، مشاوریت تدارکات منزل دوم اداری.

شماره تماس دفتر: 0202100389