اعلان پروژه اعمار یک باب هنگر معه دو باب اطاق،پرکاری و کانکریت ریزی ساحه و اعمار یک باب ورکشاپ مجهز در ساحه اکادمی ګمرکات وزارت مالیه

تاریخ نشر: Jan 19, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 11, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی)اعمار یک باب هنگرمعه دو باب اتاق،پرکاری و کانکریت ریزی ساحه و اعمار یک بابورکشاپ مجهز در ساحه اکادمی ګمرکات وزارت مالیه ( که داراینمبر تشخیصه MOF/98/NCB/025 که به روش باز داخلی صورت میگیرداشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعهء فلش مموری ازآدرس ذیل بعد از نشر اعلان الی 22 - روزتقویمی که آخرینمیعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد مطابق شرایط شرطنامه،قانون طرزالعملتدارکات عامه اجراء میگردد بدست آرند.آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود , تاریخ مشخصآفرگشایی درج شرطنامه میباشد .تضمین آفر مبلغ 007766 - شش صدو نود هفت هزارو هفت صدافغانیبوده و صرف تضمین بانکی قابل قبول میباشد.

.آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات،مشاورت تدارکات , منزل دوم.
شماره تماس دفتر :
0202100389