تهیه اعاشه برای محصلین اکادمی گمرکات و مالیات

تاریخ نشر: Jan 26, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 19, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه تهیه اعاشه برای محصلین اکادمی گمرکات و مالیات دارای نمبر تشخیصیه MOF/98/NCB/044که به روش باز ملی صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعهء فلش مموری از آدرس ذیل بعد ازنشر اعلان الی 30 دلو 1397 که آخـــرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان اجــراء میگردد بدست آرند.

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود, تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه میباشد .

تضمین آفر مبلغ )300,000 (AFN سه صد هزار - افغانی بوده وصرف تضمین بانکی قابل قبول  میباشد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان آمریت تدارکات, منزل دوم.

شماره تماس دفتر 0202924031