تهیه و تدارک عقد قرارداد چهارچوبی ترمیم و نصب پرزه جات و سایط پروژه ساختار بودجه و انسجام کمک ها مربوط وزارت مالیه

تاریخ نشر: Jan 27, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 17, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله وزارت مالیه از تولید کنندگان و تهیه کنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا آفرهای سر بسته خویش را غرض عقد

 قرارداد چارچوبی جهت تهیه و تدارک عقد قرارداد چهارچوبی ترمیم و نصب پرزه جات و سایط پروژه ساختار بودجه و انسجام کمک ها مربوط وزارت مالیه ارائه دارند. تولید کنندگان و تهیه کنندگان میتوانند آفرهای شانرا برای مجموع مادل آن ارایه نمایند.  ارزیابی و اعطای قرارداد چارچوبی برای فی قلم و اعطای قرارداد برای داوطلب که آفر آن جوابگو باشد راه اندازی خواهد شد. قیمت های اقلام/اجناس نیز باید در همین مرحله تقدیم شوند.

داوطلبان واجد شرایط علاقمند میتوانند معلومات بیشتر را از مشاوریت تدارکات، ریاست تدارکات- وزارت مالیه بدست آورده و جلسه قبل از داوطلبی بتاریخ    20/  دلو/1397   به ساعت 10:00 قبل از ظهر  و جلسه آفرگشایی به تاریخ 28/دلو/1397 به ساعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس که در ذیل داده شده دایر میگردد.

 تضمین آفر 210000 افغانی بوده و صرف تضمین بانکی قابل قبول میباشد.

تیلفون دفتر:  0202100389

  ایمیل آدرس :   wahidullah.afzali@mof.gov.af  و یا

 wahidullah.afzali@yahoo.com

         آدرس: مشاوریت تدارکات، ریاست تدارکات، وزارت مالیه ، چهار راهی پشتونستان، کابل -  افغانستان