تدارک لوازم تکنالوژی برای ریاست سیستم عواید وزارت مالیه

تاریخ نشر: Jan 28, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 20, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی تدارک لوازم تکنالوژی برای ریاست سیستم عواید وزارت مالیه که به روش باز ملی صورت میگیرد،  اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه فلش مموری از آدرس ذیل بعد ازنشر اعلان الی آخـــرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها (01 حوت 1397)  میباشد مطابق شرایط شرطنامه،  قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء میگردد بدست آرند .

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود و تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه میباشد .

تضمین آفرمبلغ  520000- پنج صدو بیست هزار  افغانی بوده وصرف تضمین بانکی قابل قبول  میباشد .

آدرس : وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – منزل دوم،ریاست تدارکات،آمریت تدارکات، مشاوریت تدارکات .

شماره تماس دفتر: 0202100389