اعلان آگاهی عامه پروژهء تهیه وتدارک خدمات انترنت برای 48 واحد مستوفیت ها وگمرکات وزارت مالیه

تاریخ نشر: Feb 03, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 10, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژهء تهیه وتدارک خدمات انترنت برای 48 واحد مستوفیت ها وگمرکات وزارت مالیه. دارای نمبر قرارداد MOF/97/NCB/132را با شرکت اسکای ویف انترنتی خدماتو به قیمت مجموعی مبلغ ۲۰۹۲۸۶۰۰ بیست میلون نوصد بیست هشت هزار ششصد افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس:وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان–ریاست تدارکات،آمریت تدارکات منزل دوم.

شماره تماس دفتر: 0202106772