: تهیه وتدارک جنراتور های مورد نیاز گمرک ولایت هرات ، وزارت مالیه

تاریخ نشر: Feb 04, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 03, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه

(تهیه وتدارک جنراتور های مورد نیاز گمرک هرات، بندر اسلام قلعه و تورغندی، وزارت مالیه) دارای نمبر MOF/97/NCB/109-rebid که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعهء فلش مموری از آدرس ذیل بعد ازنشر اعلان الی  12 حوت 1397  که آخـــرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء میگردد بدست آرند.

آفر گشایی به تاریخ 12 حوت روز یکشنبه ساعت 10 قبل از ظهر در آمریت تدارکات صورت میگیرد.

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود, همچنان تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه میباشد .

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان –آمریت تدارکات, منزل دوم.

شماره تماس دفتر 0202924046